Замовлення за тел. 0972131909. Вартість одного екз. 70 гривень

Замовлення за тел. 0972131909. Вартість одного екз. 70 гривень


Замовлення за тел. 0972131909. Вартість одного екз. 70 гривень


Селіванова Олена Олександрівна

Основи теорії мовної комунікації: Підручник / Рекомендовано МОНМС України. − Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2011. − 350 с. (21 др.а.)


Зміст

Пояснювальна записка

Тема 1. Теорія мовної комунікації як лінгвістична дисципліна

Сутність, предмет, об’єкт і завдання теорії мовної комунікації

Становлення теорії мовної комунікації

Теорія мовної комунікації в колі різних галузей знань

Дослідницькі принципи теорії мовної комунікації

Практичне заняття 1

^ Тема 2. Базові поняття теорії мовної комунікації

Дефініція комунікації

Комунікація і спілкування

Невербальна та вербальна комунікація

Типи вербальної комунікації

Комунікативна ситуація, комунікативний акт і дискурс

Практичне заняття 2

^ Тема 3. Проблема одиниці і зразка мовної комунікації

Мовленнєвий акт як мінімальна одиниця мовної комунікації. Теорія мовленнєвих актів

Проблема класифікації мовленнєвих актів

Одиниці діалогічного спілкування: комунікативний хід, репліковий крок, секвенція, ад’яцентна пара, інтеракційний юніт

Проблема зразка мовної комунікації (мовленнєвий жанр, жанр дискурсу)

Проблема типології дискурсу за сферою спілкування

Практичне заняття 3

^ Тема 4. Комунікативна ситуація, її складники

Параметри і стратифікація комунікативної ситуації

Комуніканти, їхня типологія

Проблема структури особистості комуніканта. Мовна й комунікативна компетенції комунікантів

Текст (повідомлення) як знакова форма мовної комунікації. Комунікативні регістри

Контекст комунікативної ситуації

Канал комунікації

Комунікативний шум

Паравербальні засоби комунікації

Невербальні засоби комунікації. Імплікація, її типи

Практичне заняття 4

Практичне заняття 5

^ Тема 5. Моделі комунікації

Поняття моделі комунікації

Моделі мовного знака як підґрунтя комунікативного моделювання. Модель комунікативного знака К. Бюлера

Інформаційно-технічні моделі комунікації

Комунікативна модель Р.О. Якобсона

Семіотична модель художньої комунікації Ю.М. Лотмана

Прагмалінгвістичні моделі комунікації

Діалогічна модель комунікації

Практичне заняття 6

^ Тема 6. Проблема комунікативної взаємодії в теорії мовної комунікації

Комунікативна взаємодія − інтеракція. Головні аксіоми комунікативної взаємодії

Типи комунікативної взаємодії

Умотивованість й інтенційність комунікативної взаємодії

Проблема стратегій і тактик комунікантів

Комунікативний кодекс. Закони і правила комунікативної взаємодії

Практичне заняття 7

Практичне заняття 8

^ Тема 7. Мовленнєвий вплив як результат комунікативної взаємодії

Мовленнєвий вплив. Проблеми теорії мовленнєвого впливу

Нейролінгвістичне програмування: становлення і принципи

Техніки нейролінгвістичного програмування

Практичне заняття 9

^ Тема 8. Доробок дискурсології в теорії мовної комунікації

Дискурсологія як лінгвістична дисципліна. Об’єкт і предмет дискурсології

Дискурс-аналіз: передумови, завдання та проблематика

Критичний аналіз дискурсу: теоретичне підґрунтя, завдання та проблематика. Політична лінгвістика

Напрям етнографії мовлення в дискурсології

Конверсаційний аналіз як напрям дискурсології

Практичне заняття 10

^ Тема 9. Теорія і практика міжкультурної комунікації

Теорія і практика міжкультурної комунікації: об’єкт, предмет, передумови, завдання

Міжкультурна та етнокультурна компетенція, їхні складники

Принципи етноцентризму та культурного релятивізму в теорії міжкультурної комунікації

Проблеми інкультурації й акультурації

Культурний шок

Міжкультурний тренінг

Практичне заняття 11

Тема 10. Методи дослідження комунікації

Методика аналізу усного діалогічного спілкування

Методика аналізу комунікативної ситуації в аспекті діалогічності її складників

Контент-аналіз

Методики когнітивного картування тексту та дискурсу

Наративний аналіз дискурсу

Практичне заняття 12

Питання для самоконтролю

Основна література

Додаткова література

Довідкова література
7276389060670227.html
7276478145837707.html
7276554936461679.html
7276715972673783.html
7276824309051055.html