Замовлення за тел. 0972131909. Вартість одного екз. 70 гривень


Замовлення за тел. 0972131909. Вартість одного екз. 70 гривень


Селіванова Олена Олександрівна

Основи теорії мовної комунікації: Підручник / Рекомендовано МОНМС України. − Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2011. − 350 с. (21 др.а.)


Зміст

Пояснювальна записка

Тема 1. Теорія мовної комунікації як лінгвістична дисципліна

Сутність, предмет, об’єкт і завдання теорії мовної комунікації

Становлення теорії мовної комунікації

Теорія мовної комунікації в колі різних галузей знань

Дослідницькі принципи теорії мовної комунікації

Практичне заняття 1

^ Тема 2. Базові поняття теорії мовної комунікації

Дефініція комунікації

Комунікація і спілкування

Невербальна та вербальна комунікація

Типи вербальної комунікації

Комунікативна ситуація, комунікативний акт і дискурс

Практичне заняття 2

^ Тема 3. Проблема одиниці і зразка мовної комунікації

Мовленнєвий акт як мінімальна одиниця мовної комунікації. Теорія мовленнєвих актів

Проблема класифікації мовленнєвих актів

Одиниці діалогічного спілкування: комунікативний хід, репліковий крок, секвенція, ад’яцентна пара, інтеракційний юніт

Проблема зразка мовної комунікації (мовленнєвий жанр, жанр дискурсу)

Проблема типології дискурсу за сферою спілкування

Практичне заняття 3

^ Тема 4. Комунікативна ситуація, її складники

Параметри і стратифікація комунікативної ситуації

Комуніканти, їхня типологія

Проблема структури особистості комуніканта. Мовна й комунікативна компетенції комунікантів

Текст (повідомлення) як знакова форма мовної комунікації. Комунікативні регістри

Контекст комунікативної ситуації

Канал комунікації

Комунікативний шум

Паравербальні засоби комунікації

Невербальні засоби комунікації. Імплікація, її типи

Практичне заняття 4

Практичне заняття 5

^ Тема 5. Моделі комунікації

Поняття моделі комунікації

Моделі мовного знака як підґрунтя комунікативного моделювання. Модель комунікативного знака К. Бюлера

Інформаційно-технічні моделі комунікації

Комунікативна модель Р.О. Якобсона

Семіотична модель художньої комунікації Ю.М. Лотмана

Прагмалінгвістичні моделі комунікації

Діалогічна модель комунікації

Практичне заняття 6

^ Тема 6. Проблема комунікативної взаємодії в теорії мовної комунікації

Комунікативна взаємодія − інтеракція. Головні аксіоми комунікативної взаємодії

Типи комунікативної взаємодії

Умотивованість й інтенційність комунікативної взаємодії

Проблема стратегій і тактик комунікантів

Комунікативний кодекс. Закони і правила комунікативної взаємодії

Практичне заняття 7

Практичне заняття 8

^ Тема 7. Мовленнєвий вплив як результат комунікативної взаємодії

Мовленнєвий вплив. Проблеми теорії мовленнєвого впливу

Нейролінгвістичне програмування: становлення і принципи

Техніки нейролінгвістичного програмування

Практичне заняття 9

^ Тема 8. Доробок дискурсології в теорії мовної комунікації

Дискурсологія як лінгвістична дисципліна. Об’єкт і предмет дискурсології

Дискурс-аналіз: передумови, завдання та проблематика

Критичний аналіз дискурсу: теоретичне підґрунтя, завдання та проблематика. Політична лінгвістика

Напрям етнографії мовлення в дискурсології

Конверсаційний аналіз як напрям дискурсології

Практичне заняття 10

^ Тема 9. Теорія і практика міжкультурної комунікації

Теорія і практика міжкультурної комунікації: об’єкт, предмет, передумови, завдання

Міжкультурна та етнокультурна компетенція, їхні складники

Принципи етноцентризму та культурного релятивізму в теорії міжкультурної комунікації

Проблеми інкультурації й акультурації

Культурний шок

Міжкультурний тренінг

Практичне заняття 11

Тема 10. Методи дослідження комунікації

Методика аналізу усного діалогічного спілкування

Методика аналізу комунікативної ситуації в аспекті діалогічності її складників

Контент-аналіз

Методики когнітивного картування тексту та дискурсу

Наративний аналіз дискурсу

Практичне заняття 12

Питання для самоконтролю

Основна література

Додаткова література

Довідкова література
7276389060670227.html
7276478145837707.html
7276554936461679.html
7276715972673783.html
7276824309051055.html