Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі алматЫ технологиялық университетІ - страница 26

^ Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы, Қазақстан және ТМД елдерінің туризм географиясы
Аннотация

Туризмдегі географиялық орта – жер шары туралы жалпы мәліметтер, пайда болуы, құрылымы, географиялық қабықтың динамикасы мен оның табиғи құрамдас бөліктерінің туризмнің табиғат ресурстары ретінде және де кеңістіктегі орналасулары.

«Туризмдегі геоорта» курсында студент қоршаған ортадағы антропогенді фактор әсерінен пайда болған өзгерістермен танысып, осы қоршаған ортаны тиімді пайдалану әдістерімен танысады

Пән атауы

Елтану

Пән коды

KV 2201

Кредит саны

2

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Базарбаева Т.

Бағдарлама авторы

Базарбаева Т.

Курс, семестр

2 курс , 4 семестр

Пререквизиттер

Мамандыққа кіріспе

Постреквезиттер
^ Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы, Қазақстан және ТМД елдерінің туризм географиясы
Аннотация

Елтану пәні басқа да оқу пәндеріне сәйкес оқытушылық, тәрбиелік, насихаттық мәні бар өз құрылымнан тұрады. Ұйымдастыру бөлігінде елтану пәнінің мақсаты мен талаптары берілген

Пәннің мазмұны, өту уақыты және ерекшеліктері көрсетілген.

Аннотация

Страноведение, как органический, законченный процесс имеет свою структуру, схожую с другими видами деятельности - учебой, воспитанием, пропагандой. Организационная часть содержит сведения о страноведение, цели и задачах страноведении, продолжительности, протяженности, особенностях проведения.

Пән атауы

^ Туризм саласындағы тәуекелділік

Пән коды

KV 3301

Кредит саны

3

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Талипова А.А.

Бағдарлама авторы

Талипова А.А.

Курс, семестр

3 курс, 5 семестр

Пререквизиттер

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, туризм маркетингі, белсенді туризм түрінің тактикасы мен техникасы.

Постреквезиттер

Экологиялық туризм, рекреациялық туризм.

Аннотация

Қауіпсіздік – дегеніміз ішкі және сыртқы қауыптерден сақтану.

Қауіпсіздікті қызмет көрсету арқылы белгелі бір қауіптан сақтану деп айтуға да болады. Бугінгі таңда қауіпсіздіктің көптеген анықтамалары бар.

Пән атауы

^ Рекреациялық география

Пән коды

KV 4302

Кредит саны

4

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Иманбекова Б.Т.

Бағдарлама авторы

Иманбекова Б.Т.

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Пререквизиттер

Туризм инфраструктурасы

Постреквезиттер

Қазақстан және ТМД елдерінің туризм географиясы, экологиялық туризм

Аннотация

Рекреациялық географияның негізін қалаушы түсініктерге төмендегі сөздерді жатқызуға болады: бос уақыт, дем алу, рекреация, туризм.

«Бос уақыт» - рекреациялық үрдістің дамуындағы негізгі жағдай. Бос уақыттың күнделікті, апталық және жылдық деп бөлінуі әдістемелік тұрғыдан алғанда негізгі шарт, өйткені ол демалуда және бос уақытты рекреациялық мақсатта жұмсауды зерттеудегі негізгі көрсеткіш болып саналады.

Пән атауы

Қазақстан және ТМД елдерінің туризм географиясы

Пән коды

KV 4303

Кредит саны

4

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Иманбекова Б.Т.

Бағдарлама авторы

Иманбекова Б.Т.

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Пререквизиттер

Елтану, халықаралық туризм тарихы, Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы.

Постреквезиттер

Рекреациялық география, экологиялық туризм

Аннотация

Совет Одағы дәуірінде туристік қызмет өкімет құрамында еді. 1991 жылдан бері ТМД елдерінде туризм саласына кеткен қаржы 3 % құрады. Қазіргі кезде барлық елдер тәуелсіздігін алғанда, туризм саласы кәсіп одақ қызметінің бір түрі болмауы керек. Ол өздігінен дамып, бір тұтас экономикалық жүйе құрап туризм индустриясын қалыптастыруы қажет.

Пән атауы

^ Экологиялық туризм

Пән коды

KV 4304

Кредит саны

3

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Имангалиева А.

Бағдарлама авторы

Имангалиева А.

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Пререквизиттер

Халықаралық туризм географиясы

Аннотация

Экологиялық туризм – туристік саланың ерекше бөлігі, мұның астарында табиғатты білу, ондағы объект пен құбылыстармен танысу, табиғат аясында белсенді демалыс өткізуді білдіреді.

Қалыптасқан көңіл көтеру, күнделікті комфорт артта қалады. Кейбір бақылаулар бойынша

туристік нарықтың 10%-н осы экологиялық туризм алады, ал оның дамуы қарқынды деп есептейді.

^ 5В090400 - Әлеуметтік - мәдени сервис

Пән атауы

Қазақстанның экономикалық әлеуметтік географиясы

Пән коды

KV 3202

Кредит саны

3

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Молдагалиева А.Е.

Бағдарлама авторы

Молдагалиева А.Е.

Курс, семестр

3 курс, 5 семестр

Пререквизиттер

Елтану, мамандыққа кіріспе

Постреквезиттер

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы, рекреациялық география

Аннотация

Қазақстан Республикасының экономикалық әлеуметтік және туристік экономикалық дамуы еліміздегі туризм саласының даму потенциалын айқындайды. Осы пәннің мақсаты студенттерге мемлекетіміздің географиялық тұрғыдан негізгі жағдайларымен таныстыру.

Пән атауы

^ Этика және іскерлік қарым-қатынас

Пән коды

KV 120103

Кредит саны

4

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Бейсембинова А.С.

Бағдарлама авторы

Бейсембинова А.С.

Курс, семестр

1 курс, 2 семестр

Пререквизиттер

Культурология

Постреквезиттер

Елтану

Аннотация

Этика және іскерлік қарым-қатынас сервис қызметінің жоғарғы ұстанымы. Этика түрлері. Іскерлік қарым-қатынас негізі. Қызмет көрсету сапасы негізінен сервис қызметкерінің тұтынушымен қарым-қатынасына, дара қасиеттеріне, кәсіби дайындығына байланысты.

Қызмет сапасы қызмет көрсетудің негізгі құрам бөлігі. Кызмет сапасы деп тұтынушының сұранысын орындауғы жұмылған бірнеше қасиеттер жиынтығы деп білеміз.

Пән атауы

^ Сервистік қызмет

Пән коды

KV 2202

Кредит саны

2

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Имангалиева А.

Бағдарлама авторы

Имангалиева А.

Курс, семестр

2курс, 3 семестр

Пререквизиттер

Кәсіптік қызметінің негізі, менеджмент, маркетинг

Постреквезиттер

Қонақ үй сервисі, сервис мәдениеті

Аннотация

Сервистік қызметте тарих, теория,әр түрлі мемлекеттердегі сонымен қатар Қазақстандағы замануи тәжірибелер қарастырылады. Пәнде сервистік қызметтің өзіне тән пәнаралық, сервистің әлемдік тәжірибесі және экономикалық әлеуметтік дамудағы байланысы көрсетілген.

Пән атауы

Қонақ үй шаруашылығы

Пән коды

KV 2203

Кредит саны

2

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Иманбекова Б.Т., Толепбаева А.К.

Бағдарлама авторы

Иманбекова Б.Т., Толепбаева А.К.

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Пререквизиттер

Этика және іскерлік қарым-қатынас

Постреквезиттер

Қонақ үй сервисі, көңіл көтеру индустриясы.

Аннотация

Туристік қызметтің белгілі бір мәселелерінің бірі туристерді орналастыру. Туризм индустриясында қонақ үй шарушылығы негізгі орын ала отырып, осы саланың тамақтану, дем алу, көңіл көтеру бөліктерінде қамтиды, яғни басқа секторларға қарағанда ұйымдастыру құрылымын айқын ашады.

Пән атауы

^ Маркетинг қызметі

Пән коды

KV 2204

Кредит саны

2

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Иманбекова Б.Т., Толепбаева А.К.

Бағдарлама авторы

Иманбекова Б.Т., Толепбаева А.К.

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Пререквизиттер

Маркетинг, менеджмент

Постреквезиттер

Сервис қызметіндегі тәуекелдер, сервис менеджменті

Аннотация

Замануи менеджер мақсаты тұтынушының сұранысын орындау. Маркетинг концепциясы қазіргі таңда қолданылатын басқару бағыттардың негізін құрайды.Даму стратегиясына байланысты маркетинг сервистік кәсіпорындардың сыртқы ортамен қарым қатынасын маркетингтік зерттеулер арқылы фирманың бәсекелеске қабілетін анықтап отырады.

Пән атауы

^ Сервис қызметіндегі тәуекелдер

Пән коды

KV 3301

Кредит саны

3

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Талипова А.А.

Бағдарлама авторы

Талипова А.А.

Курс, семестр

3 курс, 6 семестр

Пререквизиттер

Қонақ үй сервисі, қонақ үй шарушылығы, өндіріс сервисі

Постреквезиттер

Әлемдік қонақ үй шаруашылығы, ресторан бизнесі.

Аннотация

Қауіпсіздік – дегеніміз ішкі және сыртқы қауыптерден сақтану.

Қауіпсіздікті қызмет көрсету арқылы белгелі бір қауіптан сақтану деп айтуға да болады. Бугінгі таңда қауіпсіздіктің көптеген анықтамалары бар.

Пән атауы

Қызмет көрсетудегі жарнама

Пән коды

KV 4302

Кредит саны

3

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Сайдуллаев С.З

Бағдарлама авторы

Сайдуллаев С.З

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Пререквизиттер

Қызмет маркетингі

Постреквезиттер

Сервис пен тұрмыстық қызметтің экономикасы

Аннотация

Нарық заманындағы бәсекелестікте маркетинг ең қажетті құралдың бірі болды. Маркетинг элементтерін қарастырғанда тек жарнама құралы осы нарыққа әсер етуші фактор болып танылды. Жарнама жасау технологиясы өте күрделі құбылыс. Тек өте сапалы жарнама ғана бәсекеге түскенде фирманың жеңіп шығуына ықпал етеді.

Пән атауы

^ Сервис мәдениеті

Пән коды

KV 4303

Кредит саны

3

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Бейсембинова А.С.

Бағдарлама авторы

Бейсембинова А.С.

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Пререквизиттер

Сервистік қызмет

Постреквезиттер

Ресторан бизнесі, қонақ үй шаруашылығы

Аннотация

Қызмет көрсету сапасы негізінен сервис қызметкерінің тұтынушымен қарым қатынасына, дара қасиеттеріне, кәсіби дайындығына байланысты.

Қызмет сапасы қызмет көрсетудің негізгі құрам бөлігі. Кызмет сапасы деп тұтынушының сұранысын орындауғы жұмылған бірнеше қасиеттер жиынтығы деп білеміз.

Пән атауы

Қазақстандағы қонақ үй сервисінің ұйымдастырылуы

Пән коды

KV 4304

Кредит саны

3

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Ошанова А.А.

Бағдарлама авторы

Ошанова А.А.

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Пререквизиттер

Қонақ үй шаруашылығы, сервистік қызмет

Постреквезиттер

Көңіл көтеру индустриясы, туризмдегі ЖАТ, қонақжайлылық индустриясы

Аннотация

Қазақстандағы қонақ үй сервисі дегеніміз әр түрлі бейнедегі қарым қатынас: тауар алмасу, қызмет көрсету, қонақ үйдің техникалық жабдықтары, еңбектің бөлінуі. Қонақ үй сервисінің ерекшелігі халықаралық туризмнің тез дамуында. Қазақстанның қонақ үйлеріндегі қызмет көрсету әр деңгейде болғандықтан, ол сервистің құрылымында басқа салаларға тәуелді екенін көрсетті.

Пән атауы

^ Ресторан бизнесі

Пән коды

KV 4305

Кредит саны

2

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Имангалиева А.

Бағдарлама авторы

Имангалиева А.

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Пререквизиттер

Қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру

Постреквезиттер

Сервис мәдениеті

Аннотация

Ресторандар тамақтану индустриясының бір бөлігі, ол өз кезегінде қонақжайлылық индустиясының бөлігі. Қазіргі кезде Қазақстанда отандық және шетелдік ресторан орындары жұмыс жасайды. Берілген курс студенттерді туризм саласындағы ресторан қызметімен таныстырады. Негізгі орын меню мен бюджет есептеріне беріледі.

^ 5B091200-Ресторандық іс және конақ үй бизнесі

Пән атауы

Этика және іскерлік қарым қатынас

Пән коды

KV 120103

Кредит саны

4

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Бейсембинова А.С.

Бағдарлама авторы

Бейсембинова А.С.

Курс, семестр

1 курс, 2 семестр

Пререквизиттер

Культурология

Постреквезиттер

Сервистік қызмет

Аннотация

Этика және іскерлік қарым қатынас сервис қызметінің жоғарғы ұстанымы. Этика түрлері. Іскерлік қарым қатынас негізі. Қызмет көрсету сапасы негізінен сервис қызметкерінің тұтынушымен қарым қатынасына, дара қасиеттеріне, кәсіби дайындығына байланысты.

Қызмет сапасы қызмет көрсетудің негізгі құрам бөлігі. Кызмет сапасы деп тұтынушының сұранысын орындауғы жұмылған бірнеше қасиеттер жиынтығы деп білеміз.

Пән атауы

^ Сервистік қызмет

Пән коды

KV 2202

Кредит саны

2

Кафедра

Туризм және сервистік қызмет көрсету

Дәріскер

Имангалиева А.

Бағдарлама авторы

Имангалиева А.

Курс, семестр

2курс, 3 семестр

Пререквизиттер

Кәсіпкерлік қызметінің негізі, менеджмент, маркетинг

Постреквезиттер

Қонақ үй сервисі, сервис мәдениеті.

Аннотация

Сервистік қызметте тарих, теория, әр түрлі мемлекеттердегі сонымен қатар Қазақстандағы замануи тәжірибелер қарастырылады. Пәнде сервистік қызметтің өзіне тән пәнаралық, сервистің әлемдік тәжірибесі және экономикалық әлеуметтік дамудағы байланысы көрсетілген.Мазмұны


Алғы сөз

4

Тамақ өндірісінің факультеті

5

Дизайн және жеңіл өнеркәсіп факультеті

74

Инжиниринг және ақпараттық технологиялар факультеті

108

Экономика және бизнес факультеті

1367247689945422636.html
7247846267990955.html
7247981547782301.html
7248116256042947.html
7248191249239557.html